Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

 

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195), która weszła w życie 6 września 2015 roku. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Jak złożyć petycje: 

 • listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

 • elektronicznie na adres: sekretariat@nowy-targ.policja.gov.pl

 • faksem, na numer: (18) 26 10 415;

 • osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a (w godzinach 7:30 – 15:30)

Petycja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego;

 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;

 • adresata petycji;

 • wskazanie czego petycja dotyczy;

 • podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;

 • w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;

 • w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

 • w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

 

 

Petycja może zawierać:

zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

 

 

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania 
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

l.p.   nr sprawy   skan           data złożenia petycji  

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

 

przebieg postępowania                     
           

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 02.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Wolski
Osoba udostępniająca informację:
Roman Wolski Jednoosobowe Stanowisko ds Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Roman Wolski
do góry