Procedury realizacji badań w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury realizacji badań w Policji

Procedury realizacji badań w Policji

Procedura postępowania z wnioskami o zgodę na realizację badań opinii w Policji

 

I. Zasady ogólne

1. Procedurę postępowania z wnioskami o zgodę na realizację badań opinii w Policji, zwaną dalej Procedurą, stosuje się do badań opinii realizowanych w Policji przez wszelkie osoby lub instytucje, w tym funkcjonariuszy i pracowników Policji, za wyjątkiem:

 1. badań opinii przeprowadzanych na polecenie Komendanta Głównego Policji,
 2. badań opinii przeprowadzanych na polecenie komendanta wojewódzkiego/ Stołecznego Policji na terenie podległego mu garnizonu,
 3. badań  opinii dotyczących procesu dydaktycznego przeprowadzanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i szkoły policyjne, w tym badań odroczonych, które są realizowane w jednostkach terenowych Policji wśród absolwentów szkoleń i kursów oraz ich przełożonych.

2. Podstawę do rozpoczęcia procedury stanowi wniosek o zgodę na realizację badań opinii w Policji, zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez osobę lub podmiot, który zamierza takie badanie przeprowadzić, zwanego dalej „Wnioskodawcą”. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Procedury. Wniosek jest jedyną dopuszczalną formą zwracania się o zgodę na realizację badania opinii w Policji – inne formy (podanie, raport) nie będą procedowane.

3. O rozstrzygnięciu w formie akceptacji lub odrzucenia wniosku decyduje właściwy organ Policji zgodnie z trybem opisanym w cz. II i III Procedury.

4. Rozstrzygnięcie jest ostateczne, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.

5. Badania realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji nie mogą w żaden sposób obciążać budżetu Policji oraz wpływać negatywnie na organizację pracy w jej jednostkach.

6. Udział funkcjonariuszy i pracowników Policji w badaniach opinii jest dobrowolny.

7. Badania rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie Procedury postępowania z wnioskami o zgodę na realizację badań opinii w Policji prowadzi się na podstawie Procedur postępowania z wnioskami o wyrażenie zgody na realizację badań opinii przez podmioty zewnętrzne wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji obowiązujących w dniu rozpoczęcia badania.

 

 

II. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o zgodę na realizację badań opinii w Policji

8. Wniosek składany jest przez Wnioskodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej osobiście lub za pośrednictwem faxu, poczty lub poczty elektronicznej do właściwego organu Policji określonego w cz. III Procedury.

9. Wnioskodawca do wniosku dołącza narzędzie badawcze (np. kwestionariusz ankiety, scenariusz wywiadu) oraz opinię opiekuna naukowego lub kierownika instytucji o zasadności realizacji przedmiotowego badania wśród funkcjonariuszy/pracowników Policji wraz z uzasadnieniem dotyczącym jego użyteczności dla Policji.

10. Jeżeli wniosek został skierowany do niewłaściwego adresata, Wnioskodawcę informuje się o właściwym adresacie wniosku.

11. Czynności związane z rozpatrzeniem wniosku realizuje wyznaczony pracownik komórki merytorycznej zajmującej się w jednostce organizacyjnej badaniami opinii lub osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej, zwana dalej pracownikiem merytorycznym.

12. Pracownik merytoryczny sprawdza, czy wniosek jest kompletny i poprawny pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia niekompletności i/lub braków formalnych – pracownik merytoryczny zwraca się do Wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni.

13. W szczególnych okolicznościach pracownik merytoryczny może uzgodnić z Wnioskodawcą dłuższy termin niż ten, o którym mowa w pkt 12.

14. Wniosek niekompletny i/lub posiadający braki formalne, nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

15. Pracownik merytoryczny stwierdza zaistnienie podstawy do odrzucenia wniosku, przede wszystkim w sytuacji, gdy:

 1. termin wnioskowanego badania przypada na okres realizacji przez jednostkę lub jednostki organizacyjne Policji badania wewnętrznego na potrzeby Policji;
 2. termin wnioskowanego badania przypada na okres krótszy niż 3 miesiące przed lub 3 miesiące po realizacji przez jednostkę lub jednostki organizacyjne Policji badania wewnętrznego na potrzeby Policji;
 3. w proponowanej próbie badawczej mogą znaleźć się osoby, które w ciągu 3 miesięcy poprzedzających realizację wnioskowanego badania uczestniczyły w zewnętrznym badaniu opinii (tj. realizowanym za zgodą osoby upoważnionej do podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie możliwości realizacji badania przez osoby lub instytucje, w tym funkcjonariuszy i pracowników Policji, potrzeby innych podmiotów niż Policja) lub w ciągu 3 kolejnych miesięcy po terminie wnioskowanego badania będą uczestniczyły we wcześniej zaplanowanym zewnętrznym badaniu opinii;
 4. zakres tematyczny wnioskowanego badania dotyczy niejawnych aspektów funkcjonowania Policji;
 5. zakres tematyczny wnioskowanego badania został wyeksploatowany w przeprowadzonych wcześniej badaniach;
 6. przydatność wyników wnioskowanego badania dla Policji ocenia się jako znikomą.

 

16. Jeżeli zawartość merytoryczna i poprawność metodologiczna narzędzia badawczego budzi zastrzeżenia, pracownik merytoryczny:

 1. w przypadku drobnych zastrzeżeń zwraca się do Wnioskodawcy o dokonanie koniecznych zmian w wyznaczonym terminie,
 2. w przypadku istotnych zastrzeżeń kieruje do osoby właściwej w zakresie podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie możliwości realizacji badania rekomendację odrzucenia wniosku wraz z uzasadnieniem.

O istotności zastrzeżenia decyduje pracownik merytoryczny.

17. W zależności od zakresu wniosku pracownik merytoryczny konsultuje zawartość merytoryczną narzędzia badawczego, jak również możliwość i zasadność przeprowadzenia wnioskowanego badania z właściwą w zakresie tematyki badawczej komórką merytoryczną komendy wojewódzkiej/Komendy Głównej Policji i/lub kierownikami wytypowanych do badania jednostek organizacyjnych Policji, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

18. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, pracownik merytoryczny przekazuje osobie upoważnionej do podejmowania rozstrzygnięcia stanowisko w sprawie wnioskowanego badania wraz z propozycją rozstrzygnięcia.

19. Pracownik merytoryczny przekazuje Wnioskodawcy informację o rozstrzygnięciu w sprawie wnioskowanego badania.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.11.2018
Data modyfikacji : 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry