Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

Służba i praca w Policji


 

UWAGA ! Harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2020:

- 30 grudzień


 

SŁUŻBA W POLICJI

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty),

6) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. 

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

- wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego  lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla której zostały opracowane w szkole  programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

2) uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego, nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
3) uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

KONTAKT

Zespół Kadr i  Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

34-400 Nowy Trag, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

tel. 47 83 46 422

fax. 47 83 46 421

Sekcja do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078
fax: 47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a tel. (18)26 10 422. w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00.

lub w Sekcji do spraw Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel: 47 83 54 068;

-  poniedziałek od 9.00 do 15.00,

-  wtorek od 9.00 do 15.00,

-  środa od 9.00 do 15.00,

-  czwartek od 9.00 do 15.00,

-  piątek od 9.00 do 15.00.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby/46,Rekrutacja-do-sluzby.html

 


- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

 

PRACA W POLICJI


Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a

tel: 47 83 46 423

e-mail: beata.lukaszka@nowy-targ.policja.gov.pl

 

Informacje dostępne są na stronie BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 06.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds Prasowo-informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry