Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu kieruje Komendant Powiatowy pod którego podlegają:

 • Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo-Informacyjnych
 • Zespół d/s Dyscyplinarnych
 • Wydział Wspomagający
 • Jednoosobowe Stanowisko d/s BHP
 • Zespół d/s Ochrony Informacji Niejawnych
 • Posterunek Policji w Łapszach Niżnych
 • Komisariat Policji w Rabce Zdroju
 • Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem
 • Komisariat Policji w Jabłonce
 • Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu
 • Wydział Prewencji 
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Wydział Sztab Policji
 • Rewir Dzielnicowych

I Zastepca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu nadzoruje:

 • Wydział do Walki z Przestepczościa Przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Wydział do Walki z Przestepczością Przeciwko Mieniu
 • Referat do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą

 

 

W skład Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu wchodzą:

Wydziały podległe Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Targu:

 

Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy:

 

 1. Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań w zakresie pełnienia służby patrolowej, obchodowej i interwencyjnej na terenie Komendy;
 2. Organizowanie, wykonywanie i nadzór działań w komórkach organizacyjnych wydziału Prewencji i w komórkach podległych jednostkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencji;
 3. Realizowanie działań zewnętrznych – w tym poprzez wspólne służby z poza policyjnymi podmiotami wykonującymi zadania w zakresie ochrony, bezpieczeństwa osób, mienia i porządku publicznego;
 4. Ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej, na wodach i terenach przywodnych oraz na zorganizowanych terenach narciarskich;
 5. Inicjowanie, organizowanie i współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, sądami, szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie działalności profilaktyczno-wychowawczej, w tym w tworzeniu i realizacji programów prewencyjnych i profilaktycznych, w tym programów ukierunkowanych na edukację społeczności powiatu w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej;
 6. Analizowanie stanu zagrożenia przestępczością, w tym: nieletnich, wykroczeniami, patologiami społecznymi, a także ocena efektów działań w tym zakresie w służbie prewencji;
 7. Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, prowadzenie rejestracji i sprawozdawczości w tym zakresie;
 8. Koordynowanie i nadzorowanie działalności wydziału i podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i roboczych;
 9. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi  Komendy i podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji przy realizacji zadań zapobiegających przestępczości;
 10. Załatwianie spraw o charakterze ogólno – organizacyjnym zleconych przez 
  kierownictwo Komendy;
 11. Realizowanie wg właściwości, czynności zleconych przez uprawnione organy, wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej na rzecz innych komórek, jednostek Policji;
 12. Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień, rozpatrywanie oraz przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie dot. wydziału;
 13. Realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.
 14. Prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych; 
 15. Realizowanie innych zadań zleconych przez Komendanta oraz inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy  z  komórkami organizacyjnymi Komendy.

 

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 

 1. Analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i przygotowanie polityki przeciwdziałania takim zagrożeniom na drogach powiatu nowotarskiego;
 2. Inspirowanie, tworzenie i realizowanie we współdziałaniu z samorządami, placówkami oświatowymi, lokalnymi mediami i innymi zainteresowanymi podmiotami programów prewencyjnych i ukierunkowanych na:
 3. edukację społeczności powiatu w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej,
 4. zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających  bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym a także tworzenia warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 5. kreowania w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa  i porządku na drogach;
  1. Inicjowanie działań innych ogniw i wykonywanie czynności zapewniających  bezpieczeństwo  i porządek w ruchu na drogach publicznych między innymi poprzez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;
  2. Przygotowanie organizacji, nadzoru i kontroli działań w zakresie pełnienia służby na drogach przez policjantów oraz realizacja zadań zleconych w tym zakresie;
  3. Planowanie i organizacja działań własnych związanych  z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach podczas organizowanych imprez masowych, protestów społecznych i innego wykorzystywania dróg w sposób szczególny;
 6. Ujawnianie, ściganie sprawców wykroczeń, organizowanie, wykonywanie i koordynacja działań ogniw Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń drogowych oraz współdziałanie na terenie powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców takich wykroczeń;
 7. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań z zakresu ruchu drogowego w tym również podejmowanych czynności wobec ujawnionych wykroczeń z zakresu ruchu drogowego w komórkach organizacyjnych Komendy oraz w  podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 8. Realizacja zadań w zakresie likwidacji zdarzeń drogowych oraz procesowego zabezpieczenia śladów i dowodów;
 9. Współdziałanie  w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej
  i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;
 10. Realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego w tym:
 11. bieżące i okresowe oceny stanu dróg i ich oznakowania zwłaszcza pojawiających się zagrożeń i utrudnień w ruchu,
 12. typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowanie występujących tam zagrożeń,
 13. współdziałanie z zarządzającymi drogami w zakresie ich zimowego i letniego utrzymania;
  1. Czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań trzeźwości
   urządzeniami elektronicznymi przez podległych funkcjonariuszy;
  2. Realizowanie ustawowych zadań Policji w zakresie ruchu drogowego poprzez:
 14. prowadzenie wymaganych rejestracji zdarzeń drogowych, w tym Krajowego Systemu Informacji Policyjnych „KSIP”, Systemu Ewidencji Wypadków
  i Kolizji „SEWIK” ,
 15. pilotowanie pojazdów ponadgabarytowych, osób objętych ochroną itp.;
 16. Wykonywanie zleconych kontroli i ocen funkcjonowania podległych Komendzie jednostek podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 17. Planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań innych ogniw i jednostek na rzecz porządku i bezpieczeństwa na drogach w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 18. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom pokrzywdzonym, a także informowanie zainteresowanych o sposobie rozwiązywania danego problemu;
 19. Prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych przez policjantów wyznaczonych na rzeczników dyscyplinarnych; 
 20. Realizowanie innych zadań zleconych przez Komendanta oraz inne uprawnione organy, a także wynikających ze współpracy  z  komórkami organizacyjnymi Komendy.

 

Do zakresu zadań Wydziału Sztab Policji  należy:

 

 1. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej, w celu zapewnienia ciągłości pracy Komendy i gotowości do realizacji ustawowych zadań Policji, w tym zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenia, realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Komendy;
 2. Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania Zespołu Ochronnego, w celu zapewnienia ciągłości pracy Komendy;
 3. Koordynowanie i realizacja zadań związanych z realizacją zaplanowanych lub zleconych konwojów lub doprowadzeń osób;
 4. Planowanie, organizacja, kierowanie oraz koordynacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego między innymi podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych, innych imprez okolicznościowych oraz pobytu osób podlegających szczególnej ochronie;
 5. Planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonania zadań w sytuacji kryzysowej oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami pozapolicyjnymi;
 6. Organizowanie przygotowań oraz koordynacja działań pościgowo – blokadowych;
 7. Wprowadzanie danych do policyjnych systemów informatycznych w zakresie zadań planowanych, organizowanych, realizowanych i koordynowanych przez wydział;
 8. Sporządzanie sprawozdań z realizacji akcji i operacji policyjnych oraz bieżąca wymiana informacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z jednostkami organizacyjnymi Policji woj. małopolskiego;
 9. Zapewnienie gotowości Komendy do działań w przypadku wystąpienia sytuacji, zdarzeń kryzysowych na terenie powiatu nowotarskiego oraz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 10. Opracowywanie oraz aktualizacja planów działania Komendanta sporządzanych na okoliczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dziedziny przygotowań obronnych;
 11. Współpraca z organizacjami wojskowymi, sztabami kryzysowymi i administracja państwowa w przedmiocie realizacji zadań w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz zadań obronnych na rzecz sił zbrojnych i obrony cywilnej;
 12. Nadzorowanie problematyki użytkowania i przechowywania służbowej broni palnej;
 13. Organizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty pozapolicyjne;
 14. Organizowanie działań oraz nadzorowanie szkoleń I i II plutonu wchodzącego w skład VIII kompani Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji;
 15. Nadzór i koordynacja zadań wykonywanych przez Nieetatowy Pododdział Policji oraz uaktualnienie obsady kadrowej  Nieetatowego Pododdziału Policji;
 16. Dokonywanie sprawdzeń osób, pojazdów, dokumentów i rzeczy w policyjnych systemach informatycznych;
 17. Koordynowanie działań Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego;
 18. Zapewnienie obsługi recepcyjnej interesantów;
 19. Koordynowanie dyżurów zdarzeniowych przewodników psów oraz udziału przewodników z psami w zabezpieczeniu imprez masowych i sportowych lub zgromadzeń publicznych oraz realizacji służb na terenie całego powiatu;
 20. Koordynacja działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi na terenie powiatu nowotarskiego przy wykorzystaniu Nieetatowej Grupy Poszukiwawczej;
 21. Ochrona obiektów Komendy.

 

 

Do zakresu zadań Rewiru Dzielnicowych należy:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania;
 2. prowadzenie rozpoznania przydzielonych rejonów pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i współpraca w tym zakresie z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 3. prowadzenie działań profilaktycznych wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców czynów karalnych;
 4. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, w tym przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie;
 5. realizowanie zadań z zakresu ujawniania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
 6. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego;
 7. dokonywanie bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w przydzielonych rejonach wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby;
 8. przygotowywanie planu działania priorytetowego na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonie;
 9. realizowanie zadań związanych z obsługą systemów elektronicznej rejestracji czynności oraz sprawozdawczości w Policji – SESPOL, SWOP, SWD.”.

 

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:

 

 1. Informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz przez podległe jej jednostki organizacyjne Policji, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy;
 2. Udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu przy czym zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
 3. Udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe, a także po uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jej jednostki organizacyjne Policji;
 4. Koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jej jednostki organizacyjne Policji;
 5. Współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, również poprzez współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej.
 6. Współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 7. Redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej Komendy oraz strony internetowej Komendy, przy udziale merytorycznych kierowników komórek i jednostek organizacyjnych   Komendy;
 8. Udostępnianie za pośrednictwem BIP Komendy informacji publicznej wymaganej przez polskie prawo.

 

 

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  należy:

 

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków służby/pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby/pracy;
 4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji oraz udział w ocenie założeń i dokumentacji  dotyczących modernizacji obiektów Policji w celu spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz poprawy warunków służby i pracy;
 5. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo policjantów i pracowników;
 6. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy;
 7. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby/pracy na poszczególnych stanowiskach służby/pracy;
 8. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i w pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 9. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków w służbie/pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby/pracy;
 10. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą;
 12. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach służby i pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 13. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 14. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
 15. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach;
 16. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 17. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nich działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy oraz przy podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
 18. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy i w służbie;
 19. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy oraz inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

 

Do zakresu zadań Wydziału Wspomagającego należy:

 

1. W zakresie kadr i szkolenia:

 

 1. Realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz monitorowanie i opiniowanie wniosków kierowników komórek organizacyjnych o dokonanie zmian organizacyjnych, w zakresie zgodności z przepisami o organizacji komend i komisariatów Policji;
 2. Opracowywanie projektu regulaminu Komendy i koordynowanie procesu uzgadniania projektów regulaminów podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 3. Prowadzenie etatu Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 4. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie lub w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 6. Prowadzenie spraw wynikających ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy, innych niż wymienione w pkt 4;
 7. Wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom;
 8. Obsługiwanie kadrowych  systemów informatycznych;
 9. Sporządzanie sprawozdań i meldunków okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;
 10. Opracowywanie rocznego planu urlopów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników cywilnych;
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizowanymi w Komendzie stażami absolwenckimi, doskonaleniem zawodowym oraz praktykami  studenckimi;
 12. Prowadzenie rejestru ewidencji pieczęci i stempli używanych w Komendzie;
 13. Realizacja zagadnień z zakresu medycyny pracy;
 14. Realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez szkoły;
 15. Organizowanie – zgodnie z  decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 16. Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu kulturalno-oświatowego i szkoleniowo-sportowego;
 17. Prowadzenie biblioteki Komendy;
 18. Prowadzenie postępowań szkodowych  w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników.

 

2. W zakresie spraw prezydialnych:

 

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Komendanta oraz jego zastępców w zakresie spraw jawnych;
 2. Prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jej podległych;
 3. Rozliczanie liczb w dzienniku korespondencyjnym na podstawie spisów akt przekazanych z komórek organizacyjnych;
 4. Ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie aktów prawnych wydanych przez Komendanta oraz resortowych aktów prawnych wpływających do Komendy;
 5. Przekazywanie do archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wycofanych przepisów wewnętrznych (decyzji, zarządzeń, itp.);
 6. Organizowanie i protokołowanie narad służbowych kierownictwa Komendy;
 7. Organizowanie i obsługiwanie uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
 8. Opracowywanie okolicznościowej korespondencji kierownictwa  Komendy;
 9. Prowadzenie rejestru przyjmowania stron przez Komendanta i jego zastępców;
 10. Sprawowanie nadzoru i  prowadzenie instruktażu w zakresie pracy kancelaryjno - biurowej w komórkach organizacyjnych Komendy i w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. Wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego i etykiety urzędniczej;
 12. Kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie.

 

3. W zakresie finansów:

 

 1. Udział w planowaniu wielkości limitu finansowego na dany rok budżetowy, analiza wykonywania planu i czuwanie nad jego wykonaniem;
 2. Rozliczanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym zobowiązań wobec biegłych i tłumaczy sądowych, instytucji naukowo-badawczych, osób przybranych do okazywanych, świadków do spraw dochodzeniowo-śledczych;
 3. Naliczanie świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników: dopłaty do wypoczynku, przejazdy raz w roku, delegacje służbowe, zwrot kosztów dojazdu z miejscowości pobliskiej do miejsca pełnienie służby, ryczałty szkolne, wydatków na rzecz osób wzywanych;
 4. Prowadzenie ewidencji dopłat do wczasów dla policjantów;
 5. Naliczanie zaliczki na podatek od dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy; 
 6. Kompletowanie, sprawowanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych w oparciu o „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach jej podległych” oraz nadawanie dalszego biegu celem ich przekazania do terminowej realizacji zapłaty;
 7. Dokonywanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wydatków z dochodów własnych Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie;
 8. Przygotowywanie porozumień  zawieranych z podmiotami zewnętrznymi w ramach Funduszu Wsparcia Policji ich realizacja zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz współuczestnictwo  w rozliczeniu porozumień dotyczących patroli i nagród;
 9. Planowanie, sporządzanie dokumentów finansowych (m.in. umów, wykazów świadczeń) w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie złożonych i przechowywanych dokumentów pracowników w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Policji, ewidencjonowanie przyznanych należności;
 10. Obsługa pieniężna w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich rozliczanie w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; przyjmowanie i rozliczanie mandatów karnych gotówkowych;
 11. Przyjmowanie od policjantów i pracowników różnego rodzaju wniosków, kompletowanie i nadawanie im dalszego biegu celem ich rozpatrzenia i ostatecznego załatwienia;
 12. Wystawianie upomnień dla osób ukaranych grzywną  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wystawianie tytułów wykonawczych w przedmiotowej sprawie do właściwych Urzędów Skarbowych;
 13. Nadzór nad wykonaniem funduszu reprezentacyjnego i okolicznościowego Komendanta;
 14. Prowadzenie gospodarki mandatowej Komendy;
 15. Przeprowadzanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy;
 16. Prowadzenie postępowań szkodowych/ wyjaśniających w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników;
 17. Realizowanie postępowań regresowych na podstawie materiałów postępowań powypadkowych, karnych, administracyjnych i innych z Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, we współpracy z radcą prawnym i Wydziałem Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie;
 18. Prowadzenie postępowań szkodowych w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników;
 19. Przyjmowanie, sprawdzanie i ewidencjonowanie wniosków emerytów i rencistów policyjnych ubiegających się o świadczenie socjalne;
 20. Terminowe sporządzanie rachunków za asysty komornicze oraz przekazywanie ich do Wydziału Finansów.

 

4.  W zakresie eksploatacji sprzętu transportowego:

 

 1. Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu transportowego Komendy w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;
 2. Wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego dla wszystkich pojazdów użytkowanych w Komendzie;
 3. Wystawianie i rozliczanie miesięcznych zleceń obsługi codziennej pojazdów;
 4. Dokumentowanie przebiegu pojazdów w książkach będących dowodem technicznym sprzętu transportowego;
 5. Sporządzanie i przekazywanie do Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie miesięcznych sprawozdań ze zużycia  materiałów pędnych i smarów;
 6. Miesięczne  rozliczanie pojazdów Komendy z wykonanego przebiegu i zużytego paliwa, przygotowywanie protokołów szkód w przypadku stwierdzenia przepałów;
 7. Prowadzenie książki ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych materiałów pędnych i smarów;
 8. Przygotowywanie do rozliczenia faktur za materiały pędne i smary zakupione na potrzeby Komendy;
 9. Przygotowanie planu potrzeb i wydawanie zleceń na wykonanie przeglądów pojazdów;
 10. Zlecanie resortowym oraz ogólnodostępnym stacjom obsługi wykonania napraw
  i obsługi pojazdów Komendy;
 11. Prowadzenie punktu obsługi technicznej zwanego dalej „POT”;
 12. Wykonywanie w POT drobnych napraw oraz obsług sezonowych sprzętu transportowego Komendy;
 13. Utrzymywanie magazynu drobnych części zamiennych i akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych;
 14. Występowanie do komórki transportu jednostki nadrzędnej w celu zaopatrzenia magazynu w niezbędne części i akcesoria;
 15. Dokonywanie drobnych zakupów akcesoriów oraz zlecanie usług wynikających
  z sytuacji awaryjnych;
 16. Prowadzenie gospodarki ogumieniem pojazdów Komendy – przechowywanie opon zimowych i letnich, zlecanie usług wulkanizacyjnych, występowanie do Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie z zapotrzebowaniem na opony;
 17. Przygotowywanie do rozliczenia faktur za zakupione na potrzeby Komendy części zamienne, akcesoria oraz zlecone usługi naprawy sprzętu transportowego;
 18. Przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informacji o wypadkach, kolizjach lub innych uszkodzeniach sprzętu transportowego użytkowanego w Komendzie;
 19. Prowadzenie ewidencji zaistniałych wypadków i kolizji służbowego sprzętu transportowego w przeznaczonych do tego celu książkach;
 20. Przygotowanie dokumentów i zgłaszanie szkód w zakładach ubezpieczeniowych;
 21. Organizowanie oględzin pojazdów uszkodzonych (poza szkodami zgłoszonymi
  w firmach ubezpieczeniowych);
 22. Prowadzenie postępowań szkodowych w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników;
 23. Wydawanie zaświadczeń do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego dla policjantów i pracowników Komendy. Prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów;
 24. Zapewnienie sprawności użytkowej sprzętu transportowego poprzez jego bieżącą obsługę, przeglądy i naprawy, badania techniczne oraz zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne, materiały pędne i smary. Dbanie o utrzymanie należytego porządku w warsztacie samochodowym.

 

5. W zakresie gospodarki materiałowo – technicznej:

 

 1. Realizowanie zadań w zakresie planowania sprzętu uzbrojenia, wyposażenia specjalnego, kwaterunkowo-biurowego, techniki operacyjnej i ruchu drogowego, gospodarczego, kulturalno-oświatowego, sportowo-szkoleniowego, sprzętu i wyposażenia żywnościowego oraz materiałów  kancelaryjno-biurowych i środków czystości;
 2. Dystrybucja sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach otrzymanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 3. Planowanie potrzeb w zakresie druków i formularzy pochodzących z zaopatrzenia centralnego i wykonywanych w pracowni poligraficznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 4.  Prowadzenie gospodarki magazynowej składników majątkowych w niżej wymienionych branżach:
  1. sprzętu uzbrojenia,
  2. sprzętu kwaterunkowo – biurowego,
  3. sprzętu gospodarczego,
  4. sprzętu i wyposażenia działu żywnościowego,
  5. materiałów kancelaryjno-biurowych,
  6. druków i formularzy służbowych,
  7. środków czystości;
   1. Prowadzenie ewidencji pomocniczej wszystkich składników majątkowych pozostających w użytkowaniu Komendy w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
   2.  Prowadzenie rozpoznania cenowo-rynkowego oraz realizacja zadań w zakresie usług, napraw oraz zakupów sprzętu i materiałów w porozumieniu z merytorycznymi pracownikami Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie;
   3. Prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej napojów chłodzących przysługujących policjantom i pracownikom Policji w okresie letnim;
   4. Zgłaszanie zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich dystrybucja na podstawie sporządzonych rozdzielników;
   5. Sporządzanie imiennych wykazów funkcjonariuszy, którym przysługuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze, w okresie zimowym;
   6. Naliczanie równoważnika pieniężnego za wyżywienie psów służbowych;
   7. Wykonywanie zadań związanych z realizacją usług weterynaryjnych w zakresie leczenia psów służbowych;
   8. Bieżący nadzór nad mieniem i odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe;
   9. Składanie pisemnych zapotrzebowań w zakresie sprzętu i materiałów w poszczególnych branżach;
   10. Dokonywanie doraźnych zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia;
   11. Prowadzenie ewidencji sprzętu w odpowiednich rejestrach;
   12. Prowadzenie postępowań szkodowych w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników;
   13. Udział w pracach związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w magazynach Komendy;
   14. Przygotowanie zużytego lub zbędnego majątku ruchomego do wybrakowania i likwidacji.

 

6. W zakresie obsługi technicznej i eksploatacyjnej obiektów:

 

 1. Uczestniczenie w przygotowaniu, zawieraniu, nadzór nad realizacją umów na dostawy i usługi:
  1. dostaw energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej,
  2. dostaw wody i odprowadzenia ścieków,
  3. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  4. usług kominiarskich,
  5. innych usług specjalistycznych wymaganych dla właściwej eksploatacji obiektów;

Zakłada się, że umowy będą zawierane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przy udziale Komendanta;

2)      Prowadzenie bieżących robót konserwacyjno-naprawczych i eksploatacyjnych w obiektach:

 1. wykonywanie  przeglądów, badań,  konserwacji, napraw instalacji i innych urządzeń, w tym: elektrycznych, odgromowych, gazowych, grzewczych, wodnych,
 2. wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw oraz prowadzenie eksploatacji agregatów prądotwórczych, prowadzenie książek eksploatacji zespołów prądotwórczych i rozliczanie zużytego paliwa,
 3. udział w okresowych przeglądach i kontrolach stanu technicznego budynków,
 4. użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 5. zlecanie w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie usług w zakresie bieżących napraw;
 1. Prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 2. Udział w opracowaniu planów remontów eksploatacyjnych obiektów i w ich realizacji;
 3. Udział w opracowaniu planów inwestycyjnych i w ich realizacji;
 4. Udział w opracowaniu normatyw opałowych oraz przedkładanie do Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie potrzeb w tym zakresie;
 5. Zabezpieczenie stałej sprawności zainstalowanych instalacji sygnalizacji pożaru;
 6. Zabezpieczanie materiałowe dla prowadzenia bieżącej eksploatacji obiektów poprzez  zakup drobnych materiałów do konserwacji i środków czystości dla podległych służb eksploatacyjno – gospodarczych;
 7. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych  od Komendy Wojewódzkiej Policji   w  Krakowie  materiałów  do konserwacji,  narzędzi,  środków czystości, opału itp.;
 8. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę                  i przejętych od  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  materiałów  do  konserwacji,  narzędzi,  środków  czystości,  itp.;
 9. Prowadzenie  ewidencji  pomocniczych, w tym m. in.: środków trwałych, gruntów, sprzętu     i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców;
 10. Prowadzenie ewidencji wydatków;
 11. Nadzór na pracownikami służb eksploatacyjnych (w zależności od potrzeb:  konserwatorzy,  pracownicy  obsługi,  sprzątające);
 12. Prowadzenie wykazu stanowisk pracy osób obsługujących urządzenia energetyczne i elektryczne. Bieżąca weryfikacja ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do obsługi tych urządzeń w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Kierowanie,  w uzgodnieniu  z  Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,  podległych  pracowników  na  odpowiednie  egzaminy  kwalifikacyjne;
 13. Udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych  na podległym terenie oraz negocjowanie ich warunków, propozycji płatności; 
 14. Sporządzanie kalkulacji stawek do umów (w zależności od zmian cen) i uaktualnianie stawek czynszu;
 15. Udział w sporządzaniu protokołów przekazania lub przejęcia pomieszczeń udostępnianych na terenie Komendy;
 16. Opisywanie pod względem merytorycznym i cyfrowym faktur wystawionych przez administratora;
 17. Przygotowanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości) na dany rok kalendarzowy;
 18. Udział w uzgadnianiu miejscowych planów ogólnych i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

7. W zakresie działalności mieszkaniowej:

 

 1. Wydawanie decyzji w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych
  w zakresie mieszkań będących w dyspozycji Komendanta;
 2. Wydawanie decyzji przyznających bądź odmawiających uprawnienia do równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego, cofanie uprawnień, wydawanie decyzji w sprawach przyznania i odmowy przyznania pomocy finansowej, zwrotu równoważników i pomocy finansowej, prowadzenie innych postępowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w I instancji dla policjantów, emerytów i rencistów policyjnych;
 3. Prowadzenie ewidencji potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy, emerytów
  i rencistów policyjnych, kart mieszkaniowych, lokali mieszkalnych będących w ich dyspozycji;
 4. Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta;
 5. Prowadzenie ewidencji kart mieszkaniowych GL-34 policjantów, emerytów i rencistów policyjnych;
 6. Aktualizacja kart mieszkaniowych GL-34 oraz kart mieszkań pozostających w dyspozycji Komendanta;
 7. Przygotowanie danych dla potrzeb planowania środków finansowych i sprawozdawczości;
 8. Wydawanie zgody na wykup lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Komendanta, zgodnie z przyjętymi procedurami  i  sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 9. Dbanie o utrzymanie należytego porządku i czystości w obiekcie i wokół Komendy;
 10. Bieżące dokonywanie napraw sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego oraz usuwanie zgłaszanych usterek w zakresie nie przekraczającym posiadanych uprawnień.

 

8. W zakresie spraw łączności i informatyki:

 

 1. Wykonywanie określonych w przepisach i dokumentach czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. Utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury i sprzętu teleinformatyki;
 3. Koordynacja procesu wdrażania technik teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy i w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 4. Eksploatacja powiatowego węzła łączności wraz z centralami i systemami zasilania, do poziomu Komisariatów i Posterunków Policji;
 5. Utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności węzła powiatowego oraz  infrastruktury łączności w Komendzie i w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 6. Utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych systemów utajnionej łączności telekopiowej Policji;
 7. Utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich systemów łączności będących w dyspozycji jednostek Komendy;
 8. Wykonywanie montaży lub demontaży sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej w pojazdach służbowych;
 9. Wykonywanie bieżących przeglądów sprzętu radiowego wraz z pomiarami instalacji antenowych samochodowych i bazowych;
 10. Realizowanie (i zlecanie podmiotom pozapolicyjnym) zadań w zakresie napraw, konserwacji oraz pozostałych usług teleinformatycznych;
 11. Realizowanie zadań wynikających z zasad bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki;
 12. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów łączności i informatyki (w tym identyfikatorów cyfrowych) w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji, zgodnie z zasadą rozliczalności (również w formie elektronicznej);
 13. Prowadzenie gospodarki sprzętowej i materiałowej w zakresie sprzętu łączności informatyki;
 14. Udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjno-budowlanych oraz w procesie inwestycyjnym;
 15. Naliczanie i uzgadnianie tabel wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny dla Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 16. Nadzór nad terminowością i zakresem rzeczowym porozumień i umów pomiędzy Komendą a jednostkami administracji publicznej;
 17. Udział w komisjach odbiorczych w ramach realizowanych przedsięwzięć na rzecz Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 18. Nadzór nad zakresem rzeczowym umów dotyczących łączności i teleinformatyki zawartych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na rzecz Komendy;
 19. Wykonywanie zestawień/analiz realizowanych w ramach współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie pionu łączności i teleinformatyki;
 20. Planowanie i analiza kosztów utrzymania systemów, urządzeń łączności i informatyki, opłat za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne oraz niezbędnych inwestycji i zakupu nowego sprzętu i materiałów;
 21. Szkolenie policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego i łączności radiowej;
 22. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów bhp i p. poż.;
 23. Realizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie łączności i informatyki;
 24. Współpraca w zakresie wszystkich wymienionych powyżej zadań z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 25. Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji sprzętu systemów monitoringu, kontroli dostępu oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu;
 26. Utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury systemów monitoringu, kontroli dostępu oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w Komendzie i w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 27. Realizowanie zadań w zakresie napraw i konserwacji zasilaczy UPS oraz siłowni teleinformatycznych.

 

9. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 

 1. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz tabel należności sprzętu gaśniczego dla obiektów użytkowanych przez Komendę;
 2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  a w szczególności w zakresie:
  1. warunków ewakuacji ludzi i mienia (wymogi techniczno-budowlane, instalacyjne),
  2. wyposażenia w sprzęt gaśniczy (jego okresową konserwację) i instrukcje ppoż. oraz znaki i tablice związane z ochroną przeciwpożarową,
  3. zachowania terminowości dokonywania okresowych przeglądów, kontroli badań i pomiarów instalacji i urządzeń w obiektach (książki obiektu budowlanego),
  4. postanowień regulaminu ochrony ppoż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
   1. Prowadzenie szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywanie merytorycznej współpracy  z właściwą terenowo jednostką  państwowej Straży Pożarnej;
   2. Prowadzenie dokumentacji pracy związanej z realizowanym zakresem czynności (zgłaszanie przełożonemu wniosków dotyczących ochrony ppoż.), z przeglądów kontrolnych w zakresie ochrony ppoż., sporządzanej notatki służbowej. Zadania do realizacji, w tym przeglądy kontrolne zawiera w corocznych zatwierdzonych przez kierownika jednostki – planach pracy i harmonogramach kontroli;
   3. Współpraca z etatowym specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie;
   4. Zgłaszanie przy opracowywaniu planów finansowych dla Komendy potrzeb wynikających z ochrony przeciwpożarowej;
   5. Prowadzenie postępowań szkodowych w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność majątkową policjantów i pracowników.

 

Do zakresu zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych  należy: 

 

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. Prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych postępowań sprawdzających;     
 3. Uczestniczenie w zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 4. Uczestniczenie  w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka w oparciu o wydane w tym zakresie przepisy;
 5. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie i w podległych jednostkach organizacyjnych Policji albo  wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, w zakresie określonym przepisami;
 6. Opracowywanie sprawozdań z działalności pionu ochrony Komendy;
 7. Współpraca ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. Prowadzenie szkoleń w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika Komendy, planu ochrony informacji niejawnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 10. Uczestniczenie w organizowaniu i przygotowywaniu systemu ochrony obiektów Komendy;
 11. Weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
 12. Przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 13. Zapewnienie  przetwarzania informacji niejawnych w Komendzie przez kancelarię tajną;
 14. Przyjmowanie, przechowywanie i porządkowanie oświadczeń majątkowych policjantów  Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 15. Uczestniczenie w procedurach wyjaśniających związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;
 16. Organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 17. Organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w Komendzie;
 18. Gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie, brakowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy;
 19. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności archiwalnej podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 20. Koordynowanie działań dotyczących udostępniania przez jednostki Policji materiałów niearchiwalnych i niejawnych upoważnionym podmiotom.

 

Zakres zadań Posterunku Policji w Łapszach Niżnych określają wytyczne Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Posterunku Policji.

 

 

Wydziały podległe I Zastępcy Komedanta Powiatowego Policji:

 

Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i  Zdrowiu należy:

 

1. W zakresie operacyjno-rozpoznawczym:

 

 1. Prowadzenie pracy operacyjnej w oparciu o istniejące uregulowania prawne poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej;
 2. Wypracowywanie i upowszechnianie optymalnego stosowania form i metod pracy operacyjnej w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. Zapewnianie prawidłowego obiegu informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
 4. Informowanie podległych jednostek organizacyjnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących pracy operacyjnej i przepisach wewnętrznych oraz inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów;
 5. Realizowanie funkcji nadzoru i koordynowania działalności służb operacyjnych podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie swojego działania;
 6. Prowadzenie działań zmierzających do wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych, gdzie sprawca nie jest znany w chwili zgłoszenia o przestępstwie;
 7. Prowadzenie działań zmierzających do ujawnienia przestępstw i ich sprawców, w sprawach nie zgłoszonych Policji;
 8. Prowadzenie pracy operacyjnej w oparciu o analizę stanu zagrożenia, strukturę i dynamikę przestępczości oraz własne rozpoznanie;
 9. Tworzenie i wykorzystanie sieci osobowych źródeł informacji;
 10. Współdziałanie z jednostką nadrzędną, innymi jednostkami Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji, Interpolem i Wydziałem Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 11. Inicjowanie kontroli, ustalanie uchybień oraz wskazywanie sposobów zapobiegania im lub usuwania w zakresie swojego działania;
 12. Prowadzenie czynności operacyjno-wykrywczych w sprawach zabójstw, pobić ze skutkiem śmiertelnym, zgwałceń zbiorowych i ze szczególnym okrucieństwem, rozbojów, fałszowania środków pieniężnych krajowych i zagranicznych, i innych, gdzie ze względu na zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz decyzję Komendanta mają być prowadzone przez wydział;
 13. Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym oraz nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji w zakresie wymienionym w pkt 12;
 14. Bieżące współdziałanie z prokuraturą, sądami i innymi instytucjami porządku prawnego.

 

2. W zakresie dochodzeniowo-śledczym:

 

 1. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i postępowaniach przygotowawczych;
 2. Informowanie podległych jednostek organizacyjnych Policji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie instruktażu i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa;
 3. Uzgadnianie zasad współpracy i bieżące współdziałanie z właściwy służbami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, prokuraturami, sądami i innymi organami ochrony porządku prawnego;
 4. Wypracowanie zasad współdziałania służby dochodzeniowo-śledczej z innymi służbami Policji, w tym z Referatem Techniki Kryminalistycznej, celem wszechstronnego ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscach zdarzeń oraz  ustalania osób, których zeznania mogą stanowić dowód w sprawie;
 5. Sprawowanie nadzoru nad zgodnością z prawem czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych w zakresie swojego działania;
 6. Inicjowanie kontroli, ustalanie uchybień oraz wskazywanie sposobów zapobiegania im lub usuwania w zakresie swojego działania;
 7. Udzielanie jednostkom terenowym instruktażu i pomocy oraz wykorzystywanie wniosków w bieżących czynnościach dochodzeniowo-śledczych w zakresie swojego działania;
 8. Realizowanie zwierzchniego szczególnego nadzoru służbowego nad poszczególnymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez podległe jednostki organizacyjne Policji;
 9. Prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w szczególności w sprawach zabójstw, pobić ze skutkiem śmiertelnym, zgwałceń zbiorowych  i ze szczególnym okrucieństwem, rozbojów, fałszowania środków pieniężnych krajowych i zagranicznych;
 10. Prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających w sprawach innych niż wynikające z pkt 9, jeżeli decyzją Komendanta zostały zlecony do prowadzenia przez wydział;
 11. Obligatoryjne prowadzenie, w tym przejmowanie do prowadzenia z podległych jednostek organizacyjnych Policji, postępowań przygotowawczych, których wymóg prowadzenia przez Komendę wynika z odrębnych wytycznych;
 12. Realizowanie pracy dochodzeniowej w sprawach o czyny karalne popełniane przez nieletnich, zbieranie i utrwalanie dowodów tych czynów w zakresie swojego działania zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przyjętego katalogu przestępstw;
 13. Wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przyjętego katalogu przestępstw;
 14. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rejestracji danych statystycznych w postępowaniach przygotowawczych;
 15. Prowadzenie ewidencji wpływu formularzy statystycznych;
 16. Weryfikowanie formalne i merytoryczne dokumentów rejestracyjnych i uzupełnień, wyjaśnienia nieprawidłowości i usuwanie błędów;
 17. Wprowadzanie formularzy do systemu statystycznego i przesyłanie do bazy systemów informatycznych;
 18. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych;
 19. Przetwarzanie komputerowych danych statystyki policyjnej;
 20. Eksploatacja policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji oraz dokonywanie sprawdzeń i analiz;
 21. Wykonywanie testów poprawności baz danych, usuwanie błędów, sprawdzanie kompletności danych;
 22. Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniem z przedmiotami zabezpieczonymi, w tym dowodami rzeczowymi i śladami kryminalistycznymi w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 23. Realizacja zleconych zadań prze Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w tym m. in. związanych z wdrażaniem systemów informatycznych;
 24. Inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym.

 

3. W zakresie techniki kryminalistycznej:

 

 1. Kryminalistyczna obsługa miejsc przestępstw lub innych zdarzeń kryminalnych na obszarze działania w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych pod względem technicznym i formalno-procesowym;
 2. Kryminalistyczna obsługa eksperymentów kryminalistycznych, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym;
 3. Sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej (fotograficznej, graficznej itp.) z oględzin i innych czynności;
 4. Wykonywanie fotografii sygnalitycznej;
 5. Cyfrowa obróbka zdjęć  wykonywanych przez policjantów innych służb z terenu Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji z terenu powiatu nowotarskiego;
 6. Wykonywanie innych niż wymienione w pkt  4 i 5 prac fotograficznych dla potrzeb Policji oraz innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zleconych przez Komendanta;
 7. Daktyloskopowanie zwłok, a w szczególnych przypadkach osób żywych (które mają np. zniekształcone palce, dłonie, zniszczony naskórek);
 8. Współdziałanie z pracownikami służb operacyjno-śledczych w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w przeprowadzanych postępowaniach przygotowawczych;
 9. Udzielanie konsultacji w określeniu zakresu badań zabezpieczonych śladów (stosownie do istniejących w konkretnym postępowaniu potrzeb oraz możliwości badawczych), prawidłowym formułowaniu pytań do biegłego, gromadzenia odpowiedniego materiału porównawczego, a także wymogów przy pakowaniu i przesyłaniu materiałów do ekspertyzy w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
 10. Udzielanie pomocy (w trudniejszych przypadkach) w typowaniu i pobieraniu materiału porównawczego;
 11. Pomoc w prawidłowym wykorzystaniu możliwości techniki kryminalistycznej przez policjantów służb operacyjno-śledczych i prewencyjnej;
 12. Dbałość o stan techniczny posiadanego sprzętu oraz zgłaszanie do służb zaopatrzenia zapotrzebowania na środki techniczno-kryminalistyczne dla potrzeb własnych;
 13. Prowadzenie rejestru czynności na miejscu zdarzenia, ewidencji sprzętu będącego na stanie zespołu, ewidencji materiałowej (przychód, rozchód), ewidencji zleceń na prace fotograficzne;
 14. Daktyloskopowanie osób przy wykorzystaniu urządzenia Scan Live;
 15. Nadzór nad jakością wykonania kart daktyloskopijnych;
 16. Prowadzenie i udział w szkoleniach zawodowych:
 1. udział w szkoleniach zawodowych w zakresie techniki kryminalistycznej prowadzonych przez Laboratorium Kryminalistyczne w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 2. organizacja i prowadzenie szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów służb kryminalnych  oraz innych policjantów Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie techniki kryminalistycznej,
 3. udział w szkoleniach zawodowych organizowanych w ramach programu szkoleniowego w Komendzie,
 4. samodoskonalenie zawodowe.

 

 

Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu należy:

 

1. W zakresie operacyjno-rozpoznawczym:

 

 1. Prowadzenie pracy operacyjnej w oparciu o istniejące uregulowania prawne poprzez stosowanie dostępnych metod i form pracy operacyjnej;
 2. Wypracowywanie i upowszechnianie optymalnego stosowania form i metod pracy operacyjnej w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. Zapewnianie prawidłowego obiegu informacji o dokonanych przestępstwach oraz sprawcach przestępstw;
 4. Informowanie podległych  jednostek organizacyjnych Policji o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących pracy operacyjnej i przepisach wewnętrznych oraz inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów;
 5. Realizowanie funkcji nadzoru i koordynowania działalności służb operacyjnych podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie swojego działania;
 6. Prowadzenie działań zmierzających do wykrywania sprawców przestępstw kryminalnych, gdzie sprawca nie jest znany w chwili zgłoszenia o przestępstwie;
 7. Prowadzenie działań zmierzających do ujawnienia przestępstw i ich sprawców, w sprawach nie zgłoszonych Policji;
 8. Prowadzenie pracy operacyjnej w oparciu o analizę stanu zagrożenia, strukturę i dynamikę przestępczości oraz własne rozpoznanie;
 9. Tworzenie i wykorzystanie sieci osobowych źródeł informacji;
 10. Współdziałanie z jednostką nadrzędną, innymi jednostkami Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji, Interpolem i Wydziałem Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie;
 11. Inicjowanie kontroli, ustalanie uchybień oraz wskazywanie sposobów zapobiegania im lub usuwania w zakresie swojego działania;
 12. Prowadzenie rozpoznania środowisk patologicznych oraz grup przestępczych złożonych z obywateli innych krajów, jak również środowisk pseudokibiców;
 13. Prowadzenie czynności operacyjno-wykrywczych w sprawach: kradzieży, włamań, kradzieży samochodów w tym poprzez włamanie, paserstwa, uszkodzeń mienia, środowisk pseudokibiców i innych, gdzie ze względu na zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz decyzję Komendanta mają być prowadzone przez wydział;
 14. Rozpoznawanie, przeciwdziałanie, zwalczanie zjawisk kryminalnych oraz wykrywanie sprawców przestępstw określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
 15. Rozpoznawanie zjawiska narkomanii w tym środowisk, miejsc, rodzaju występujących środków odurzających poprzez prowadzenie form pracy operacyjnej określonych przepisami pracy operacyjnej Policji w tym prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej;
 16. Udzielanie wszechstronnej pomocy policjantom podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie prowadzonej pracy operacyjnej dotyczącej przestępczości narkotykowej;
 17. Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych, organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym oraz nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji w zakresie wymienionym w pkt. 13;
 18. Prowadzenie spraw poszukiwawczych osób zaginionych, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym nieletnich oraz identyfikacja NN zwłok i NN oraz koordynacja tych czynności wykonywanych przez podległe jednostki organizacyjne Policji;
 19. Bieżące współdziałanie z prokuraturą, sądami i innymi instytucjami porządku prawnego.

 

2. W zakresie dochodzeniowo-śledczym:

 

 1. Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i postępowaniach przygotowawczych;
 2. Informowanie podległych jednostek organizacyjnych Policji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie instruktażu i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa;
 3. Uzgadnianie zasad współpracy i bieżące współdziałanie z właściwymi służbami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, prokuraturami, sądami i innymi organami ochrony porządku prawnego;
 4. Wypracowanie zasad współdziałania służby dochodzeniowo-śledczej z innymi służbami Policji, a w szczególności ze służbą techniki kryminalistycznej, celem wszechstronnego ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscach zdarzeń oraz  ustalania osób, zeznania których mogą stanowić dowód w sprawie;
 5. Sprawowanie nadzoru nad zgodnością z prawem czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych w zakresie swojego działania;
 6. Inicjowanie kontroli, ustalanie uchybień oraz wskazywanie sposobów zapobiegania im lub usuwania w zakresie swojego działania;
 7. Udzielanie podległym jednostkom organizacyjnym Policji instruktażu i pomocy oraz wykorzystywanie wniosków  w bieżących czynnościach dochodzeniowo-śledczych w zakresie swojego działania;
 8. Prowadzenie postepowań przygotowawczych i sprawdzających w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko mieniu, w szczególności w sprawach kradzieży, włamań do samochodów w tym poprzez włamanie, paserstwa, uszkodzeń mienia, przestępczości narkotykowej;
 9. Prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających w sprawach innych niż wynikające z pkt 8, jeżeli decyzją Komendanta zostały zlecony do prowadzenia przez wydział;
 10. Obligatoryjne prowadzenie, w tym przejmowanie do prowadzenia z podległych jednostek organizacyjnych, postępowań przygotowawczych, których wymóg prowadzenia przez Komendę wynika z odrębnych wytycznych;
 11. Realizowanie zwierzchniego szczególnego nadzoru służbowego nad poszczególnymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez podległe jednostki organizacyjne Policji;
 12. Realizowanie pracy dochodzeniowej w sprawach o czyny karalne popełniane przez nieletnich, zbieranie i utrwalanie dowodów tych czynów w zakresie działania Wydziału zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przyjętego katalogu przestępstw;
 13. Wykonywanie czynności zleconych  przez sędziego rodzinnego zgodnie ogólną zasadą wynikającą z przyjętego katalogu przestępstw;
 14. Realizacja zleconych zadań prze Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w tym m. in. związanych z wdrażaniem systemów informatycznych;
 15. Inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym.

 

 

Do zakresu zadań Referatu  do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą należy:

 

1. W zakresie przestępczości korupcyjnej:

 

 1. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej, szczególnie w zakresie przestępstw dokonywanych w związku z przekształceniami własnościowymi oraz popełnianych przez urzędników państwowych i samorządowych w związku z pełnionymi funkcjami;
 2. Koordynacja i wspieranie działań innych komórek organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz nadzór i kontrola nad realizacją podejmowanych w tym zakresie przedsięwzięć;

 

 1. Prowadzenie postępowań sprawdzających i postępowań przygotowawczych o przestępstwa wymienione w pkt 1 w formie dochodzeń oraz wykonywanie czynności powierzonych przez prokuraturę w trybie określonym w kodeksie postępowania karnego w ramach śledztw;
 2. Wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych na rzecz innych jednostek Policji i zlecanie takich czynności, w wypadkach, gdy ich wykonanie jest uzależnione od terytorialnego zasięgu działania tych jednostek;
 3. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla policjantów Zespołu do Walki z Korupcją i podległych jednostek organizacyjnych Policji z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej;
 4. Koordynacja wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy oraz nadzór nad pracą operacyjną podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zwalczania przestępstw wymienionych w pkt 1;
 5. Współpraca i współdziałanie z Wydziałem d/w z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w sprawach dotyczących realizacji zadań o szerokim zasięgu terytorialnym, wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzenia czynności operacyjno-wykrywczych oraz przekazywanie danych do opracowań i analiz.

 

2.  W zakresie przestępczości gospodarczej:

 

 1. Zwalczanie przestępstw gospodarczych określonych w kodeksie karnym i przepisach szczególnych realizowane przez ujawnianie, wykrywanie, ściganie oraz stymulowanie działań zapobiegawczych poprzez:
 1. współpracę z pozyskanymi oraz pozyskiwanie nowych osobowych źródeł informacji w celu zapewnienia stałego dopływu informacji dotyczących patologii w sferze działalności gospodarczej,
 2. organizowanie i koordynowanie współpracy z organami ścigania, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w celu wypracowania efektywnego modelu skutecznego zwalczania przestępczości,
 3. określanie praktycznych reguł postępowania wskazujących na źródła zagrożenia oraz strategiczne kierunki pracy pionu do walki z przestępczością gospodarczą,
  1. Formy i metody realizacji zadań:
 1. wykorzystanie środków, form i metod pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjno – rozpoznawczej określonych w stosownych przepisach,
 2. bieżąca analiza określająca prognozy przestępczości gospodarczej mająca na celu opracowanie i wdrożenie odpowiednich działań zaradczych,
 3. współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Komendy, organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej,
 4. współpraca z prokuratorami, sądami i innymi organami porządku publicznego,
 5. współuczestniczenie w opracowywaniu programów szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego oraz organizowanie i udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu problematyki przestępczości gospodarczej,
 6. koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w zakresie przestępczości gospodarczej realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne Policji;
  1. Prowadzenie postępowań sprawdzających i postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń, śledztw – na zasadzie powierzenia przez prokuratora oraz wykonywanie poszczególnych czynności śledczych i czynności określonych w kodeksie postępowania karnego w poszczególnych postępowaniach przygotowawczych w sprawach o:
 1. przestępstwa gospodarcze, kryminalne oraz określane w kategoriach inne,
 2. skomplikowanym charakterze w ujęciu podmiotowym bądź przedmiotowym, wymagającym przejęcia postępowania do prowadzenia z komisariatów Policji lub posterunków Policji;
  1. Prowadzenie w oparciu o stosowne przepisy służbowe form i metod pracy operacyjnej mających na celu skuteczne rozpoznawanie, ujawnianie zdarzeń przestępczych oraz wykrywanie sprawców przestępstw gospodarczych;
  2. Wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych na rzecz innych jednostek Policji i zlecanie takich czynności, uzależnionych terytorialnym zasięgiem działania jednostek;
  3. Wspomaganie przy wykonywaniu czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych podległe jednostki organizacyjne Policji  ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:
 1. trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
 2. obejmujących swym zasięgiem działania kilku gmin lub powiatów;
  1. Współpraca z jednostkami pozaresortowymi obejmującym zakresem działania zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegająca na bieżącej wymianie informacji oraz prowadzeniu wspólnych działań kontrolnych;
  2. Współpraca i współdziałanie z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziałem do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w sprawach dotyczących realizacji zadań o szerokim zasięgu terytorialnym, wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzenia czynności operacyjno – wykrywczych oraz przekazywanie danych do opracowań i analiz;
  3. Koordynacja czynności oraz współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozbawiania sprawców korzyści pochodzących z przestępstw, ustalania składników majątkowych pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, a także ustalania nieujawnionych źródeł dochodu;
  4. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie:

  a) wytyczania kierunków działania  zmierzających  do  wypracowania   skutecznych    

      metod walki z przestępczością komputerową,

  b) opracowywania  informacji i  analiz  do celów  prewencyjnych i  szkoleniowych,      
      w   tym   do   wypracowywania  założeń  taktyczno   –   operacyjnych   w   walce                        
      z przestępczością komputerową;

 1. Prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk służących popełnianiu przestępstw komputerowych i przeciwdziałanie im;
 2. Prowadzenie i przejmowanie do prowadzenia  postępowań  przygotowawczych z podległych jednostek organizacyjnych Policji związanych z przestępczością komputerową o większym ciężarze gatunkowym;
 3. Współdziałanie z właściwymi miejscowo prokuratorami w zakresie ścigania sprawców przestępstw komputerowych;
 4. Współdziałanie z podległymi jednostkami Policji oraz komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie wymiany i obiegu informacji o przestępstwach komputerowych i ich sprawcach;
 5. Prowadzenie w imieniu Komendanta, jako dysponenta III stopnia finansowej obsługi funduszu operacyjnego Policji.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2015
Data modyfikacji : 01.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Garbacz Dorota
Osoba udostępniająca informację:
Garbacz Dorota Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Garbacz Dorota
do góry